In nije dei


Vertaling

De nacht is foarby, de sinne is frij, om heech te gean
Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean
It libben wie wrang, it wachtsjen te lang.
Mar ’t nimt in kear
Wês mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear

 

De nacht is voorbij, de zon is vrij omhoog te gaan
Straks wordt het dag, de morgen is te nieuw om stil te staan
Het leven was wrang, het wachten te lang.
Maar het neemt een draai
Wees maar niet bang, nooit meer bang, het hoeft niet meer
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder sin
Jou my dyn hân, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn hân, hjir is myn hert
‘k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

 

Er zal geen dag beginnen, dat ik niet bij jou ben
Geen uurwerk voor ons lopen, zonder zin
Geef mij je hand, geef mij je hart
Als je het aandurft met mij
Hier is mijn hand, hier is mijn hart
Ik geef mijn bestaan aan jou
Lang was het koud en donker, straks komt de dag
Vind het licht zijn weg, in een nieuwe dag
‘k Kaam net út e rie, it paad dat ik gie, it wie sûnder ein
De tiid dy’t der wie, ’t hert dat ik hie, it wie fersein
‘k Ha my oan dy jûn, mysels yn dy fûn,
‘k begjin op ‘e nij
Leafde hat wûn, twa minsken bûn, mar fûgelfrij

 

Ik kwam er niet uit, de weg die ik ging was zonder eind
Ik heb mezelf aan jou gegeven, mezelf in jou gevonden,
ik begin opnieuw
Liefde heeft gewonnen, twee mensen gebonden, maar vogelvrij
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder sin
Jou my dyn hân, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn hân, hjir is myn hert’
k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei
Er zal geen dag beginnen, dat ik niet bij jou ben
Geen uurwerk voor ons lopen, zonder zin
Geef mij je hand, geef mij je hart
Als je het aandurft met mij
Hier is mijn hand, hier is mijn hart
Ik geef mijn bestaan aan jou
Lang was het koud en donker, straks komt de dag
Vindt het licht zijn weg, in een nieuwe dag
Lang was het koud en donker, straks komt de dag
Vindt het licht zijn weg, in een nieuwe dag

 

 

 

Handig filmpje met de tekst: