Privacyverklaring
Dit privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Algemeen Gemengd Koor “Melody Singers” te Emmeloord (hierna: het Koor) verwerkt van haar leden. Dit Privacy-beleid is,  indien relevant, ook van toepassing op:  donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Deze Privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Toestemming
Indien u lid wordt van het Koor, een donatie doet of om een andere reden gegevens aan het Koor verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken. Wij adviseren iedereen om het Privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

Er worden geen persoonsgegevens via de website verwerkt.

Welke gegevens en voor welk doel
Gegevens
In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor – en achternaam, geboortedatum, adresgegevens eventueel postadres, telefoonnummer(s), e-mailadressen  en bankrekeningnummer(s).

Doel

 • Uw naam, adres, telefoonnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het verstrekken van door u gevraagde informatie of het afhandelen van de door u verkregen informatie;
 • Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het Koor;
 • Uw naam en bankrekeningnummer(s) worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en afgenomen diensten af te wikkelen;

E-mail berichtgeving
Het Koor gebruikt uw e-mailadres om u schriftelijke mededelingen over activiteiten, diensten en andere interessante informatie toe te zenden. Afmelding voor deze e-mails is te allen tijde mogelijk via een schriftelijk verzoek dan wel e-mail bericht aan het secretariaat van het Koor.

Bewaartermijn

 • Na het beëindigen van het lidmaatschap worden uw gegevens uit het ledenbestand verwijderd.  Eventuele persoonlijke gegevens van donateurs, deelnemers en andere geïnteresseerden worden aan het einde van het verenigingsjaar verwijderd.
 • Gegevens van sponsoren worden maximaal 3 jaar bewaard.
 • Betaalgegevens en de daarbij behorende persoonsgegevens die onder de wettelijke bewaartermijn vallen worden 7 jaar bewaard.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft het Koor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Voor het verwerken van persoonlijke gegevens kan het Koor gebruik maken van de diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

Foto’s en video’s
Het kan voorkomen dat u herkenbaar in beeld bent op foto’s en video’s die via de website bekeken kunnen worden. U kunt eventueel een verzoek sturen aan het secretariaat om de betreffende foto of video te laten verwijderen.

Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

 • Via het secretariaat van de vereniging kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Koor zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na de ontvangst hierover informeren.
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat van het Koor.
 • Indien u klachten hebt over de wijze waarop het Koor uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat van het Koor.
 • De website vermeldt van verenigingsfunctionarissen de minimale gegevens om hen te kunnen bereiken. Bent u hierop vermeld maar wilt u uw gegevens laten verwijderen dan kunt u opdracht hiervoor geven aan het secretariaat.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-beleid kunnen worden gericht aan het secretariaat van het Koor.

Wijzigingen
Dit Privacy-beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden door het bestuur van het Koor via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-beleid te raadplegen.

Cookies
Het Koor maakt géén gebruik van cookies en andere systemen/applicaties om geautomatiseerd gegevens (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser etc.) te verzamelen.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
In het geval niet of niet tijdig aan uw verzoek wordt voldaan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl)